การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิภายในอาคารของหลังคาเขียวจากพืช Gymnocalycium mihanovichii และ Arachis pintoi

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อลดา แพรสายทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลังคาเขียวที่ใช้พืช Gymnocalycium mihanovichii และ Arachis pintoi มีผลต่อการลดอุณหภูมิภายใน อาคารหรือไม่ และมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิมากกว่าอาคารที่ไม่ติดตั้งหลังคาเขียวอย่างไร