การพัฒนาสูตรสลัดที่มีต้นทุนต่ำสำหรับวัยทำงานโดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพร บุญชรัตน์, พิชญาภา อักษรพันธ์, เสี่ยเหลียน ฮอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริยาภรณ์ ชุมคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อสร้างทางเลือกในการสร้างเมนูสลัดสำหรับผู้ใหญ่อายุ 19-60 ปี เพื่อหาต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และหาคำตอบที่ดีที่สุดโดยประยุกต์ใช้วิธีซิมเพล็กซ์หาคำตอบของอสมการเชิงเส้น โดยมีฟังก์ชันเป้าหมายเพื่อให้ต้นทุนรวมของสูตรสลัดต่ำสุดภายใต้ความต้องการของปริมาณสารอาหารที่วัยทำงานในช่วงอายุ 19-60 ปี กำหนดวัตถุดิบสูตรละ 4 ชนิด คือ สูตรที่ 1 ได้แก่ ต้นอ่อนทานตะวัน ลูกเดือย อกไก่ต้ม น้ำสลัด และ สูตรที่ 2 ได้แก่ ผักกาดแก้ว ถั่วแดง ปลาดอลลี่ น้ำสลัด กำหนดตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร คือ X1 , X2 , X3 และ X4 แทนปริมาณวัตถุดิบที่จะนำมาใส่ในสลัด และมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุดของสูตรที่ 1 คือ Min Z = 0.08 X1 + 0.12 X2 + 0.08 X3 + 0.083 X4 และสูตรที่ 2 คือ Min Z = 0.07 X1 + 0.06 X2 + 0.065 X3 + 0.083 X4

ผลการศึกษาพบว่าสูตรสลัดที่ได้ของสูตรที่ 1 ประกอบด้วย ต้นอ่อนทานตะวัน 108.5357 กรัม ลูกเดือย 58.5357 กรัม อกไก่ต้ม 100 กรัม และน้ำสลัด 30 กรัม โดยได้ต้นทุนต่ำสุดเป็น 26.1971 บาท

และสูตรสลัดที่ได้ของสูตรที่ 2 ประกอบด้วย ผักกาดแก้ว 137.2043 กรัม ถั่วแดง 87.2043 กรัม ปลาดอลลี่ 61.7235 กรัม และน้ำสลัด 30 กรัม โดยได้ต้นทุนต่ำสุดเป็น 21.3386 บาท