การสกัดและวิเคราะห์ไขมัน (กรดลอริก) จากตัวอ่อนของด้วงงวงมะพร้าว (Rhynchophorus ferrugineus) เพื่อประโยชน์ในการแปรรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภรณ์ มีดี, ทิม ชาฟเฟอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงงวงมะพร้าวเป็นแมลงที่ได้รับความนิยมบริโภคทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเนื่องจากมีขนาดของตัวอ่อนที่ค่อนข้างโต และมีไขมันสูง โครงงานนี้จึงนำด้วงงวงมะพร้าวมาสกัดโปรตีนด้วยวิธี Soxhlet extraction และนำเทคนิค NIRS มาใช้ทำนายปริมาณกรดลอริกทั้งหมดในตัวอ่อนของด้วงงวงมะพร้าว โดยได้นำตัวอ่อนของด้วงงวงมะพร้าวมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (NIRS) ช่วงความยาวคลื่น 1100-2500 nm ปรับแต่งสเปรกตรัมด้วยเทคนิคอนุพันธ์กำลังสองและมัลติสแคทเทอร์คอเลคชั่น (MSC) หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์สมบัติเคมีได้แก่ปริมาณกรดลอริกด้วยเทคนิค GC/FID