การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของด้วงงวงมะพร้าว และประสิทธิภาพของปุ๋ยจากมูลด้วงที่ได้รับอาหารแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐศักดิ์ มั่งสิน, โพธิวิทย์ นิสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการบริโภคอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อปศุสัตว์ เช่น หมู โค สัตว์ปีก สัตว์น้ำเป็นต้น มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสารพิษหรือสารเคมีต่างๆ ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย เช่น สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมน ฟอร์มาลีนเป็นต้น ดังนั้นการบริโภคแมลงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารประเภทโปรตีนและยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการบริโภคแมลงและส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเป็นอาชีพซึ่งหนึ่งในแมลงอาหารนั้นคือด้วงมะพร้าวหรือด้วงสาคูโดยในปัจจุบันมีการนิยมเลี้ยงเป็นอย่างมากและมีการเลี้ยงในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน อีกทั้งเมื่อเลี้ยงด้วงมะพร้าวจนสามารถนำไปจำหน่ายได้แล้วนั้นจะเหลือมูลของด้วงมะพร้าว ส่วนหนึ่งในมูลของด้วงมะพร้าวมาจากอาหารที่ใช้เลี้ยง จึงทำให้มูลของด้วงมะพร้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ คณะผู้จัดทำจึงได้เปรียบการเลี้ยงด้วงในสูตรอาหารต่างๆและนำมูลของด้วงมะพร้าวในสูตรอาหารต่างๆทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วเปรียบเทียบกัน