การศึกษาการเลียนแบบการจัดเรียงตัวของเส้นใยธรรมชาติของพืชพืชตระกูลปาล์มและการนำเส้นใยธรรมชาติมาพัฒนาเป็นวัสดุกันกระแทกในการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยลกมล โพธิ์ศรี, ณัฐกมล วรรณะ, ฐาปณิกร ศรีวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภจินต์ มีมุข, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการจัดเรียงตัวของเส้นใยพืชตระกูลปาล์มจัดเรียงตัวของเส้นใยพืชตระกูลปาล์ม จากผลตาลสุก ผลมะพร้าวแก่ และผลลูกหมากสุก พบว่าเส้นใยการจัดเรียงตัวใน

แนวขนานกันและเรียงไปทางเดียวกันจากขั้วผล ไปยังส่วนท้ายผลทั้ง 3 ชนิด และมีตัวประสานต่างกันโดยผลตาลจะมีของเหลวเจลสีเหลืองประสานเส้นใยไว้ ส่วนผลหมากและมะพร้าวจะ

เป็นของแข็งที่เรียกว่าขุยประสานเส้นใย การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นใยที่จ าเป็นในการรับแรงกระแทกพบว่า เส้นใยพืชตระกูลปาล์ม ที่มีคุณสมบัติความคืนตัวของเส้นใยที่ดีที่สุด

คือใยตาล โดยมีค่าเฉลี่ยการยุบตัว 0.97 การคืนตัว 0.47 รองลงมาคือ ใยหมากและมะพร้าว ตามล าดับเส้นใยพืชตระกูลปาล์ม ที่มีคุณสมบัติความเหนียวของเส้นใยที่ดีที่สุด คือใยตาล

โดยมีค่าเฉลี่ย 833.33 กรัม รองลงมาคือ ใยหมากและมะพร้าว ตามล าดับการออกแบบบรรจุภัณฑ์มะม่วงเลียนแบบธรรมชาติ ได้ออกแบบตามรูปแบบในตอนที่ 3 ที่สามารถ รองรับมะม่วง

น้ าดอกไม้ขนาดใหญ่ และขนาดกลางได้โดยบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการขนส่งมะม่วงได้จริงโดยมีมะม่วงร้อยละ 60 ไม่มีรอยช้ าปรากฏบนผิวมะม่วง และร้อยละ 40 มีคุณภาพรอยช้ า

ปรากฏไม่เกิน 10 % ของผิวมะม่วง