การศึกษาการเลี้ยงกลุ่มแพลงก์ตอนพืชด้วยน้ำกากถั่วเหลืองเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเลี้ยงปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรศิรินทร์ พาเลิศ, กษมา คุ้มประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศตา ด้วงต้อย, มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเลี้ยงปลานิล โดยศึกษาสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชที่พบในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลานิล ศึกษาอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช ศึกษาอัตราส่วนของน้ำกากถั่วเหลืองต่อน้ำจากบ่อปลาที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้แพลงก์ตอนพืช มูลไก่ และแพลงก์ตอนพืชผสมมูลไก่ เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลขายสามารถลดรายจ่ายในการซื้ออาหารเลี้ยงปลานิล และเป็นการนำมูลสัตว์และน้ำกากถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูงมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเลี้ยงปลานิล