อุปกรณ์กรองและดูดซับคาร์บอนไดออกไซน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยนันท์ นววงศ์เสถียร, ชิติพัทธ์ สัพโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, นาถนรินทร์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คาร์บอนไดออกไซน์ คือ แก๊สชนิดหนึ่งไม่มีสี สูตรเคมี CO2 มีปรากฏในบรรยากาศเกิดจากการเผาไหม้โดย สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอน การเผาไหม้ของน้ำมันในเครื่องยนต์ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ขึ้นไปใน อากาศจำนวนไม่น้อย ในเดือนสิงหาคม 2018 มีการพบว่ามีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซน์มากที่สุดซึ่ง สูงถึง 406.99 ส่วน ในล้านส่วน(ppm) มีการระบุว่าในช่วง70 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซน์ในชั้น บรรยากาศเพิ่มขึ้นมากเกือบ 100 เท่า จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระดับคาร์บอนไดออกไซน์และ ก๊าซชนิดอื่นอาจทำให้ระบบภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งนำไปสู่ความชะงักครั้งใหญ่ของ ระบบนิเวศและเศรษฐกิจโลก การเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซน์นั้น เกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆของ มนุษย์ในปัจจุบัน หลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญและหันมาใช้พลังงานสะอาด แต่ด้วยการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซน์เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดในเขตชุมชนเมือง โดยมี สาเหตุมาจากยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ การเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงจะทำให้สารพิษหลายชนิดถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสีย โดยจะมีปริมาณสารมลพิษออกมามาก ที่สุดในขณะที่เครื่องยนต์เดินในเกียร์ว่าง ซึ่งมักเกิดในช่วงการจราจรติดขัด โพแทสเซียมซุปเปอร์ออกไซน์ คือ สารที่เมื่อทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซน์แล้วเกิดออกซิเจนและโพแทสเซียมคาร์บอเนต ซึ่งโพแทสเซียม คาร์บอเนตนั้นยังสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซน์ได้อีกด้วย จากข้อมูลที่ศึกษามาทำให้คณะผู้จัดทำได้นำ ปฏิกิริยานี้มาทำเครื่องกรองและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์จากรถยนต์ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออก ไซน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอากาศ