อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของทรงสี่หน้าปรกติกับปริมาตรของทรงแปดหน้าปรกติที่อยู่ในทรงสี่หน้าปรกติเซียร์พินสกี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภา บัวขันธ์, พัชรพร ดวงหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุณรัตน์ ชมวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปทรงเรขคณิตสามมิติ เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการจำแนกประเภท สมบัติ ทฤษฎี และโครงสร้างของรูปทรงต่างๆ ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เน้นหลักการและทฤษฎีที่มีความซับซ้อน

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีและตัวอย่างเกี่ยวกับทรงหลายหน้าปรกติ และสามเหลี่ยมเซียร์พินสกี เกิดเป็นข้อสงสัยในความสัมพันธ์ของปริมาตรของทรงสี่หน้าปรกติกับปริมาตรของทรงแปดหน้าปรกติในสามเหลี่ยมเซียร์พินสกี เพื่อนำไปต่อยอดเป็นทฤษฎีบทอื่นๆ และนำไปแก้โจทย์ปัญหาที่มีอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของทรงสี่หน้าปรกติ กับปริมาตรของทรงแปดหน้าปรกติ ซึ่งเป็นที่มาของโครงงานที่คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและต่อยอดมาเป็นโครงงานเรื่องนี้

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของทรงสี่หน้าปรกติกับปริมาตรของทรงแปดหน้าปรกติที่อยู่ในทรงสี่หน้าปรกติเซียร์พินสกี ดังนี้

  1. กำหนดหัวข้อและขอบเขตที่จะศึกษาค้นคว้า โดยประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบในการทำงาน มอบหมายงานให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

  2. ศึกษาเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สามเหลี่ยมด้านเท่า ทรงสี่หน้าปรกติ ทรงแปดหน้าปรกติ สามเหลี่ยมเซียร์พินสกี ทรงสี่หน้าปรกติเซียร์พินสกี ลำดับและอนุกรม อัตราส่วน และลิมิตของฟังก์ชัน เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

  3. หาอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของทรงสี่หน้าปรกติกับปริมาตรของทรงแปดหน้าปรกติที่อยู่ในทรงสี่หน้าปรกติเซียร์พินสกี

  4. สรุปและอภิปรายผล