Augmented Reality(AR) แนะนำสถานที่ภายในโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา อังศุวิริยะ, ณัฏฐณิชา พรเดชอนันต์, สุธาสินี เดิมหลิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เสียมไหม, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน Augmented Reality(AR) แนะนำสถานที่ภายในโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality) แนะนำสถานที่โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 2)เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อสื่อความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality) แนะนำสถานที่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 3) เพื่อนำเทคโนโลยี AR มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังอาคารของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน แล้วออกแบบโมเดล 3 มิติผ่านโปรแกรม Blender สร้างตัวระบุตำแหน่งผ่านเว็บไซต์ของ Vuforia Engine โดยใช้แผนผังของโรงเรียนและพัฒนาเทคโนโลยี AR ผ่านโปรแกรม Unity 3D สู่การนําไปต่อยอดในขั้นตอนต่อไป