การดัดแปลงแบตเตอรี่สำรอง โดยติดตั้งกังหันไว้ภายใน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของตัวเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญยชนก อุดมบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ในที่นี้จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเบตเตอรี่สำรอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงาน แบตเตอรี่สำรองสามารกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในตัวเองได้ โดยเราจะเชื่อมต่อระบบโดยให้กังหันที่อยู่ภายในหมุน เพื่อเกิดกระแสไฟฟ้า จากนั้นจึงส่งพลังงานผ่านขดลวด หม้อแปลง ไปยังแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้เราได้พลังงานไฟฟ้าไว้ติดตัวตลอดเวลา ไม่ว่าจะพกพาไปที่ใดๆก็สะดวกสบาย