การศึกษาการยับยั้งโรคใบจุดใบไหม้ของมะเขือม่วงจากสมุนไพรใบสาบหมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา อนุวรรณ, วรษา รักดีบุญยืน, จาริยา แก้วกันยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภารักษ์ รักษา, สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Phomopsis vexans ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดใบไหม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดใบไหม้ด้วยสารสกัดหยาบจากสาบหมา โดยสกัดด้วยเมทานอล เอทานอล และน้ำกลั่น และมีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยวิธีการ Disc diffustion