การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นเจลาตินที่มีสารสกัดหยาบจากใบดอกทองอุไรและใบป่าช้าหมองในการลดปริมาณกลูโคส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เรืองเกียรติ สกลประกายกิจ, จังคนิภา แก้วบัณฑิตย์, พิชชานันท์ สุขเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิมา เทพทอง, เกียรติชัย ด้วงเอียด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมากในผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนอื่น ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคนี้มีราคาที่สูง และอาจมีผลข้างเคียง ดังนั้นผู้โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมากในผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนอื่น

ยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคนี้มีราคาที่สูง และอาจมีผลข้างเคียง จึงได้ทำการทดลองโดยใช้พืชจากธรรมชาติ

ที่มีประสิทธิภาพในการลดกลูโคสในเลือดนั้นคือ ใบของดอกทองอุไร และ ใบป่าช้าหมอง ซึ่งเป็นการช่วยลดโอกาส

ที่จะเกิดโรคเบาหวานได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องการเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากใบดอกทองอุไรและใบป่าช้าหมอง

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดกลูโคส โดยได้มีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น จากนั้นจึงนำสารสกัดหยาบไปขึ้นแผ่นเจลาตินโดยการนำเจลาตินมาละลายน้ำ และเติมสารให้ความคงตัว

(Carboxymethyl Cellulose, CMC) ได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการดูดซับกลูโคส และทดสอบ

ความคงสภาพของแผ่นเจลาติน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถลดปริมาณกลูโคสได้