ศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการคงสภาพดอกมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พราว หะทะยัง, ปัญญาพร ภูบุญทึง, วีรภัทร ม่องปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์, ยุพาวรรณ คำทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดเขียนเขต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดอกมะลิมีบทบาทมากในชีวิติประจำวัน มีการใช้ดอกมะลิในการประกอบพิธีและวันสำคัญ เช่น วันแม่ เรานำดอกมะลิไปไหว้แม่เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาสักการะคณะผู้จัดทำสังเกตพบว่า ดอกมะลิคงสภาพได้นานแตกต่างกัน จึงสนใจศึกษาวิธีการรักษาสภาพดอกมะลิถึงกระบวนการคงสภาพดอกมะลิที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตร อันนำไปสู่การลดความเสียหายจากการที่ดอกมะลิบานก่อนถึงผู้รับซื้อและลูกค้า ซึ่งทำให้เกษตรกรเสียหายและขาดรายได้

คณะผู้จัดทำได้หาข้อมูลเพิ่มเติม จากสวนมะลิของคุณภาณุวัชร พิกุลทองคลอง 7 จังหวัดปทุมธานี ได้ข้อมูลว่าเกษตรกรใช้ความเย็นรักษาสภาพดอกมะลิ โดยนำดอกมะลิเก็บใหม่พักพอเย็นที่ แล้วแช่น้ำเย็นนานประมาณ 2 นาที ซึ่งเป็นการคงสภาพที่ใช้ความชำนาญส่วนบุคคลของเกษตรกร หากไม่มีความชำนาญจะทำให้มะลิตายนึ่งและเสียหายจากความเย็นจัดได้ และการศึกษาเรื่องการคงสภาพดอกมะลิจากเว็บไซด์ www.rakbankerd.comซึ่งได้แนะนำวิธีการเดียวกัน พบว่าทั้งสองแหล่งไม่ระบุอุณหภูมิน้ำเย็นและระยะเวลาการแช่น้ำเย็นที่แน่นอน

ดังนั้นขณะผู้จัดทำต้องการศึกษาอุณหภูมิของน้ำเย็นและระยะเวลาการแช่น้ำเย็นที่สามารถรักษาสภาพดอกมะลิได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด