การเพิ่มประสิทธิภาพของสารอุดรอยรั่วของวัสดุด้วยขี้ซีที่มีในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกรณ์ รุจิระชัย, ปุญญพัฒน์ ผลบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงหน้าฝนนั้นมักจะมีปัญหาน้ำรั่วซึมตามหลังคาสังกะสีที่มีรอยรั่วทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ทำให้การอยู่อาศัยลำบาก สิ่งของภายในบ้านเสียหายจากการที่น้ำรั่วซึมหรืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่นที่อาศัยอยู่ได้ พวกเราจึงต้องการที่จะศึกษาว่าหากเรานำขี้ซีมาผสมกับน้ำมันก๊าดนั้นจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้และการทำการทดลองนี้จะชวยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาต่างๆได้ดีและสามารถนำผลจากการทดลองไปแนะนำกับชาวบ้านได้ว่าการทำการทดลองนี้สามารถทำได้ง่ายและสะดวกเนื่องจากสิ่งของที่ใช้ทำการทดลองนี้หาได้ง่ายหากอยู่ในชนบท