การกํากับแบบคี่บนด้านอย่างสวยงามและการหาค่าคงที่ในแต่ละจุดของกราฟรูปกังหันลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฏฐ์ วชิรานุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉวีวรรณ อรุณถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กราฟที่มี q เส้นเชื่อม เรียกว่า กราฟด้านคี่อย่างสวยงาม เมื่อมีฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง f จากเส้นเชื่อมของกราฟไปทั่วถึงเซต {1,3,5,…,2q-1} และจุดยอดแต่ละจุดกำกับด้วยจำนวนที่เป็นผลรวมของค่าของฟังก์ชัน f บนเส้นเชื่อมทุกเส้นที่ตกกระทบกับจุดนั้นมอดุโล 2q โดยจำนวนที่กำกับจุดเหล่านั้นแตกต่างกันทั้งหมด

ทางผู้จัดทำจึงต้องการทราบว่ากราฟรูปกังหันลมเป็นการกำกับแบบคี่บนด้านอย่างสง่างามหรือไม่ โดยการพิสูจน์ค่าของแต่ละจุดยอดจะกำกับด้วยผลรวมของจำนวนที่กำกับบนด้านทุกด้านที่อยู่ติดกับจุดยอดนั้นมอดุโลด้วย 2q และจำนวนที่เป็นผลรวมที่กำกับ แต่ละจุดยอดนั้นต้องต่างกันทั้งหมดหากไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่ถือว่าเป็นกราฟที่มีการกำกับแบบคี่บนด้านอย่างสวยงาม