ความสัมพันธ์รัศมีวงกลมแนบในสามเหลี่ยมพีดัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยธัช ผลิโกมล, ชารีฟ หมัดอาดัม, กฤติน ชินกาญจนโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์