การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดทางชีวเคมีระหว่างคาร์เบนดาซิมร่วมกับสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum capsici ที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรคโนสในพริกขี้หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสภัค ประพฤทธิกุล, ณัฐเศรษฐ อริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์