แบบจำลองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความคุ้มทุนระหว่างรายได้กับต้นทุนของการ ทำนาปรัง และนาปีของเกษตรกรชาวจังหวัดอ่างทองเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงจากการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา โพธิ์รี, นิติ นิลน้อย, กนกกร เอี่ยมสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพงษ์ โตชัยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้การทำนาเป็นอาชีพหลักของประชากรจังหวัดอ่างทอง แต่ด้วยการทำนามีปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ และผลตอบแทน เช่น ปริมาณน้ำ ราคาปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าแรงงาน ค่ายาฆ่าแมลง ค่าสารกำจัดศัตรูพืช ราคาข้าวเปลือก และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอน การทำนาจำเป็นต้องหาเงินลงทุนก่อนเพื่อดำเนินการเพาะปลูก และจะได้ค่าตอบแทนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่มีทุนสำรอง อาจต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ แม้ผลตอบแทนในการทำนาจะได้เงินค่าตอบแทนเป็นเงินก้อน แต่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการทำนาแต่ละรูปแบบที่ใช้เวลาต่างกัน ประกอบกับมูลค่าของเงินมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด จึงเป็นปัจจัยในการพิจารณาความคุ้มทุนของการทำนา ทำให้ลูกหลานของชาวนาหลายรายผันตัวไปทำงานโรงงานไม่สืบทอดอาชีพการทำนา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความคิดที่ว่าการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้ที่แน่นอนทุกเดือน สามารถทำให้คำนวณรายได้ต่อปีได้อย่างแม่นยำ ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะขาดทุน

คณะผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ของความคุ้มทุนระหว่างรายได้กับต้นทุนของการทำนาปรังและนาปีของเกษตรกรชาวจังหวัดอ่างทองเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงจากการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม” ซึ่งสมการความสัมพันธ์จะประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดของการทำนา สมการการวิเคราะห์ความเสี่ยงปริมาณน้ำต่อการเพาะปลูก สมการพยากรณ์ราคาข้าว การวิเคราะห์มูลค่าของเงินย้อนหลัง อัตราดอกเบี้ยในกรณีกู้ยืมเงินมาลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้จากการทำนาปรัง นาปี และค่าตอบแทนจากการทำงานบริษัท เพื่อนำสมการที่ได้จากการทำโครงงานในครั้งนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ