ศึกษาประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM2.5 จากแผ่นกรองอากาศที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติโดยใช้ใบลิ้นมังกรและใบโกสน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ เสาวลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลพิษทางอากาศเช่น​ PM2.5​ เป็นสาเหตุและปัจจัยทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวเช่นการมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ​ มีสีผิวแก่ก่อนวัย​ เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบปอดและทางเดินหายใจและทำให้อากาศของโรคกำเริบขึ้นได้​เช่น​ โรคหอบหืด​ โรคมะเร็งปอด​ และเนื้อเยื่อในปอดอักเสบ​ การวิจัยนี้จึงศึกษาประสิทธิภาพการลดละอองฝุ่นจากแผ่นกรองโดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดักจับฝุ่นละอองเพื่อนำไปปรับใช้แทนแผ่นกรองอากาศ โดยนำต้นอ่อนของลิ้นมังกรและโกสนมาเพาะปลูกชนิดละ 3 กระถางโดยควบคุมปัจจัยการรดน้ำ แสงแดด ดิน และปุ๋ยให้เหมือนกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนจากนั้นเด็ดใบของแต่ละต้นแล้วนำไปแช่น้ำโดยแยกแต่ละกระถางในภาชนะปิดเป็นเวลา 10 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วนำไปล้างให้สะอาดจากนั้นแยกเส้นเส้นใบออกโดยแยกแต่ละกระถาง แล้วนำเส้นใยที่แต่ละกระถางไปผสมกับกาวแป้งเปียกแล้วนำไปเกลี่ยลงในถาดให้มีความบางสม่ำเสมอแล้วจึงนำไปตากให้แห้งเมื่อตากเสร็จแล้วให้ลอกออกจากถาดและทำการวัดแล้วตัดเป็นแผ่นที่ต้องการแล้วนำประกบกับตาข่ายกรองลวด สเตนเลสแล้วนำไปทดสอบในห้องปิดโดยวัดค่า PM2.5ก่อนจะนำแผ่นกรองที่ได้มาทำการกรองฝุ่นแล้ววัดค่าแต่ละอัน ผลที่ได้คือแผ่นกรองจากเส้นใยลิ้นมังกรและโกสนสามารถกรองฝุ่นในอากาศได้ซึ่งโครงงานสามารถเพิ่มคุณค่าของต้นโกสนและลิ้นมังกรและสามารถรถปริมาณฝุ่นในอากาศได้