ศึกษาประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM2.5 จากแผ่นกรองอากาศที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติโดยใช้ใบลิ้นมังกรและใบโกสน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ เสาวลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลพิษทางอากาศเช่น​ PM2.5​ เป็นสาเหตุและปัจจัยทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวเช่นการมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ​ มีสีผิวแก่ก่อนวัย​ เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบปอดและทางเดินหายใจและทำให้อากาศของโรคกำเริบขึ้นได้​เช่น​ โรคหอบหืด​ โรคมะเร็งปอด​ และเนื้อเยื่อในปอดอักเสบ​

การวิจัยนี้จึงศึกษาประสิทธิภาพการลดละอองฝุ่นจากแผ่นกรองโดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดักจับฝุ่นละอองเพื่อนำไปปรับใช้แทนแผ่นกรองอากาศ โดยจะนำพืชที่จะนำมาทดลองไปเพาะปลูกเพื่อควบคุมปัจจัยต่างเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจึงนำไปแยกเส้นใยออกจากใบโดยการแช่น้ำเมื่อแยกเสร็จเรียบร้อยทำการไปผสมกับกาวแป้งเปียกแล้วเกลี่ยลงในถาดให้บางแล้วนำไปตากจนแห้ง จึงลอกแผ่นกรองแล้วทำการตัดตามรูปทรงแล้วนำไปประกบกับแป่นตาข่ายกรองลวด สเตนเลสแล้วนำไปทดลองในห้องปิดโดยทำการวัดค่าละอองฝุ่นก่อนใช้แผ่นกรองและวัดค่าละอองฝุ่นโดยใช้แผ่นกรองที่ทำจากเส้นใยของใบลิ้นมังกรและใบโกสน ผลที่ได้คือแผ่นกรองกรองที่ทำจากใบลิ้นมังและใบโกสนสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าของต้นลิ้นมังกรและต้นโกสน และสามารถลดฝุ่นในอากาศเมื่อฝุ่นสัมผัสกับแผ่นกรองฝุ่นจากเส้นใยธรรมชาติได้