การศึกษาและพัฒนาโฟมยางพาราผสมดอกหญ้าขจรจบเพื่อดูดซับน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินภา คำหงษา, พิมพกานต์ แสนนาม, ขวัญศิริ วังคีรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากปัญหาไขมัน และน้ำมันที่แขวนลอยในแหล่งน้ำที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เราจึงได้คิดค้นวัสดุคอมโพสิตสำหรับดูดซับน้ำมันที่มีส่วนผสมของยางพาราและดอกหญ้าขจรจบที่มีรูพรุนสูง เพื่อใช้ดูดซับน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ ในการทำโครงงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาการทำโฟมยางพาราผสมดอกหญ้าขจรจบเพื่อนำไปใช้ดูดซับน้ำมันในแหล่งน้ำ โดยแบ่งเป็นการศึกษาหาอัตราส่วนและรูปร่างโฟมยางพาราที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันมากที่สุด และศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมยางพาราผสมดอกขจรจบ