การพัฒนาปลั๊กอินตรวจสอบรูปภาพที่ไม่เหมาะสมบนเว็ปไซต์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คมเพชร สมเพชร, วริศ ศิริโฆษิตยางกูร, ฉัตรพล สุภาเปี้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีต่างๆสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ปลายนิ้ว ซึ่งทางผู้พัฒนาโครงการได้มีการ เล็งเห็นถึงความอันตรายในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น การเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก สื่อที่มีความรุนแรง กลุ่มผู้พัฒนาโครงการจึงได้สร้างปลั๊กอินเพื่อตรวจสอบและปิดกั้นรูปภาพที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ซึ่งจะสามารถลด การเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมของเด็กได้ โดยหากสามารถลดการเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้เด็กจะมีพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าว ซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากการเสพสื่อที่ไม่เหมาะสม คณะผู้จัดทำ จึงมีความสนใจในการศึกษาและพัฒนาใน โครงงาน “การพัฒนาปลั๊กอินตรวจสอบรูปภาพที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”

โดยใช้เทคนิคการจำแนกรูปภาพ (image classification) ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) โดยใช้การรวมรูปภาพตัวอย่างเป็น ชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ แล้วทำการเขียนคำสั่งให้สร้างโมเดลที่เรียนรู้ความแตกต่างของภาพ ซึ่งในโครงงานนี้ใช้ อัลกอริทึม CNN (Convolutional neural network) หลังจากนั้น เป็นการนำโมเดลไปใช้กับการพัฒนาปลั๊กอินสำหรับ Browser ต่อไป

คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็น Dataset โดยจะเป็น Dataset ที่รวบรวมรูปภาพโดยถูกแบ่งเป็น 2 Class คือ ภาพที่เหมาะสมจำนวน 2000รูปภาพ และรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจำนวน 3000 รูปภาพ และเมื่อรวบรวมสำเร็จ ก็นำมาสร้าง Matchine learning เพื่อใช้จำแนกรูปภาพที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

จากการทดลอง คณะผู้จัดทำสามารถสรุปได้ว่าMatchine learning สามารถทำการจำแนกรูปภาพได้อย่างแม่นยำถึง 90% โดยสามารถจำแนกรูปภาพได้ถูกต้อง 45 รูปภาพจาก 50รูปภาพ ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าจะสามารถนำโมเดลไปพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็น Chrome extention ที่สามารถเซ็นเซอร์รูปภาพที่ไม่หมาะสมบน Browser และเปิดให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้