การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันโลกและราคาน้ำมันไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภัทร ไพศาล, วรัญญา คำไชย, ปัญญาภรณ์ ทองน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงไกร ธิดาเรือง, มนตรี บัดปัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันโลกและราคาน้ำมันไทย

หลังจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าราคาน้ำมันโลกและราคาน้ำมันไทยค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันเพราะน้ำมันที่ใช้ในประเทศไทยเราต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดสากลมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิต ราคาน้ำมันโลกและราคาน้ำมันไทยจึงมีความสัมพันธ์กัน คณะผู้จัดจึงทำได้เก็บรวบรวมข้อมูลราคาน้ำมันดิบโลกโดยใช้ราคาตลาดสิงคโปร์ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 และทำได้เก็บรวบรวมข้อมูลราคาน้ำมันเบนซินในไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล โดยได้สร้างชุดข้อมูลขึ้น 10 ชุด โดยเกิดจากการเหลื่อมกันของราคา 0 – 9 วัน

ผลการศึกษาพบว่าทุกชุดข้อมูลเมื่อนำมาสร้างแผนภาพการกระจาย จะมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้น และเมื่อหาสมการแทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พบว่าข้อมูลชุดที่มีการเหลื่อมกันของราคา 4 วัน มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 1.32 บาทต่อลิตร โดยมีสมการเป็น y = 0.216x + 17.248 กล่าวคือราคาน้ำมันไทยจะขึ้นหรือลงตามหลังราคาน้ำมันโลกประมาณ 4 วัน