การค้นหาสูตรคำนวณและสร้างแอปพลิเคชันสำหรับวางแผนทางด้านการเงิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรวรรณ แก่นรักษ์, รุจิกาญจน์ สุวรรณ์, ณภัทร บุญเพิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุเทพ เทพปัน, ธนวัต สุขจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสูตรและสร้างแอปพลิเคชัน ในการหาดอกเบี้ยและยอดเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนชำระเงินกู้ การผ่อนชำระสินค้า และการจ่ายค่างวดรถ พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน ในการคำนวณการหาดอกเบี้ยและยอดเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนชำระเงินกู้ การผ่อนชำระสินค้า และการจ่ายค่างวดรถ โดยการศึกษาความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรม การคิดดอกเบี้ย ทั้งเงินฝากและเงินกู้เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการค้นหาสูตรในการคำนวณที่ต้องการ และศึกษาการสร้างแอปพลิเคชัน โดยใช้ Glide app เพื่อใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน Financial Care ที่ใช้สำหรับการวางแผนทางด้านการเงินทั้ง เงินฝาก เงินกู้ และการซื้อสินค้า