โครงงานเรื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญธิดา แซ่ตั้น, วรัทยา ดุลยาภรณ์, นัฐการญ์ เด็นเบ็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน:เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก

สาขา:วิศวกรรมศาสตร์

โดย:เด็กหญิงพิชญธิดา แซ่ตั้น

เด็กหญิงวรัทยาดุลยาภรณ์

เด็กหญิงนัฐการญ์เด็นเบ็น

อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่1:นายประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียน:พิมานพิทยาสรรค์

ที่ตั้ง อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทรศัพท์ 074781086 โทรสาร 074781086

มือถือ 0810949113 E-mail lehsatun@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่2 : นางสาวณิชกานต์ ทัพชัยยุทธ

โรงเรียน:พิมานพิทยาสรรค์

ที่ตั้ง อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทรศัพท์ 074781086 โทรสาร 074781086

มือถือ 0913128112 E-mail nitchakan.8112@gmail.com

ระยะเวลาทำโครงงาน:10 พฤษจิกายน 2562 – 20 มกราคม 2563

บทคัดย่อ

โครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก วิธีการเริ่มจากการสำรวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และออกแบบอุปกรณ์ และประดิษฐ์เครื่องตามต้นแบบ จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก เพราะในแต่ละครั้งที่เกิดน้ำป่าไหลหลากในน้ำตกจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องเตือนภัยจากน้ำป่าไหลหลากขึ้นมา เพื่อเตือนภัยเมื่อมีน้ำป่าไหลหลาก และนักท่องเที่ยวก็สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันท่วงที

จากผลการทดลองออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้จัดทำ คือ เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากสามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้ และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเอาโครงงานชิ้นนี้ไปใช้งานจริงได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต