การออกแบบตะกร้าหวายด้วยไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพร ปงหาญ, วิลาสินี ตาคำ, ธนิษฐา สวาสดิ์วงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์