การพัฒนาขั้นตอนวิธีการแยกแบบข้างหน้าและข้างหลังด้วยเทคนิคแบบสองตัวเฉื่อยและการประยุกต์ใช้ไปในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นธรรม โยธาวุธ, จักรราช เมฆเครือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก, ณัฐวุฒิ พลอาสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงการนี้ คณะผู้จัดทำได้นำเสนอวิธีการแยกแบบข้างหน้าและข้างหลัง ด้วยเทคนิคแบบสองตัวเฉื่อยแบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาค่าเหมาะที่สุด และทำการพิสูจน์ทฤษฎีบทการลู่เข้าของอัลกอริทึมแบบใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่จำเป็น จากนั้นทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของอัลกอริทึมแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมอื่นๆ นอกจากนี้ยังนำอัลกอริทึมแบบใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม