ความปลอดภัยไร้ขอบเขต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รณิดา พิสิฐนฤดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฆฤณพิสิฎฐ์ เขมอัครเจตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้นำเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ มาปรับใช้กับงานรักษาความปลอดภัย โดยพัฒนามาจากหุ่นยนต์ต้นแบบซึ่งเคลื่อนที่ด้วยล้อแบบทุกทิศทาง(Omni-directional wheel) เพื่อมาเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

ในการปฏิบัติงานนี้ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ก้านควบคุม (Joystick) ควบคุมและบังคับทิศทางความเร็วของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากนั้นหุ่นยนต์ก็สามารถแผ่คลื่นแม่เหล็ก ออกไปเพื่อตรวจเช็คสิ่งของที่ต้องสงสัย หากเป็นสิ่งของที่ต้องสงสัยหุ่นยนต์จะทำการส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่และหากถ้าเป็นสิ่งของที่อันตรายจริงหุ่นยนต์ก็จะทำวิ่งไปหาบุคคลนั้นและปล่อยกระแสไฟฟ้า 200 V

เพื่อทำการหยุดบุคคลอันตรายครู่หนึ่งเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาจับกุม หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยครั้งนี้ได้พัฒนามาจากหุ่นยนต์ที่มีรูปแบบเดิมอยู่แล้ว แล้วนำปรับมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น