การศึกษาเเบคทีเรียที่สามารย่อยพลาสติกชนิด พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ มะลิวัลย์, นวินดา รุ่งเจริญ, นันธวัฒิ หอมยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การศึกษาเเบคทีเรียที่สามารย่อยพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ LDPE

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาแบคทีเรียที่สามารย่อยพลาสติกชนิด LDPE พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene) ได้ดีที่สุด และเพื่อศึกษาวิธีการลดปริมาณขยะประเภทพลาสติก LDPE ในรูปแบบใหม่

เริ่มจากการศึกษาการหากลุ่มตัวอย่างของแบคทีเรียที่อยู่กับถุงพลาสติกประเภท LDPE 3 ที่ ได้แก่ ตลาดนัดวัดพิกุล ตลาดนัดวัดกระดาน และตลาดนัดวัดสมอ ที่ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยทำการแยกสายพันธุ์ของแบคทีเรียด้วยวิธีการ Four - way cross Streak เพื่อแยกแบคทีเรียออกจากกันเป็นโคโลนีเดี่ยว ๆ และนำโคโลนีต่าง ๆ มาทำให้บริสุทธิ์ แล้วทำการศึกษาแบคทีเรียที่สามารถย่อยพลาสติกชนิด LDPE ได้ โดยการผสมพลาสติก LDPE กับอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย (NA) ผลการศึกษาพบว่า แบคทีเรีย LDPEb สามารย่อยพลาสติก LDPE ได้ดีที่สุด โดยอัตราการย่อยพลาสติกเฉลี่ยร้อยละ 12.25 รองลงมาเป็นแบคทีเรียชนิด LDPEa และ LDPEc ตามลำดับ