แบบจำลองแผ่นฟิล์มลดความเข้มแสงจากสารสกัดหยาบแทนนิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมชนก คชบุตร, ธาดารัตน์ คำยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลดนัย บรรจง, วาสนา คำเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกกำลังประสบกับภาวะโลกร้อนและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แสงเป็นพลังงานหนึ่งที่มีแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และแหล่งกำเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งแสงจาก

ดวงอาทิตย์หรือแสงแดดเป็นแสงที่มนุษย์พบเจอมากที่สุด และยังส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์หากได้รับปริมาณแสงมากๆ ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยป้องกันแสงแดดเหล่านี้อยู่มากมาย ผู้จัดทำจึงสนใจ

ที่จะนำพืชท้องถิ่นของประเทศ คือ ใบชาอัสสัม ใบหูกวาง และใบมันสำปะหลัง มาสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดหยาบที่มีคุณสมบัติป้องกันดูดกลืนแสง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบแทนนินที่ได้จากใบชาอัสสัม ใบหูกวาง และใบมันสำปะหลัง 2) เปรียบเทียบความสามารถ

ในการลดความเข้มแสงจากสารสกัดหยาบจากใบชาอัสสัม ใบหูกวาง และใบมันสำปะหลัง และผลิตแผ่นฟิล์มต้นทุนต่ำที่สามารถลดความเข้มแสงได้ โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ การทดลองที่ 1

ศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบแทนนินที่สกัดได้จากพืช การทดลองที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มที่สามารถลดความเข้มแสง

จากการศึกษาพบว่าใบมันสำปะหลัง ใบหูกวาง และใบมันสำปะหลัง สามารถให้ปริมาณสารสกัดหยาบแทนนินแตกต่างกัน คือ 2.44,1.94 และ 1.49 ตามลำดับ และมีสีที่แตกต่างกันเมื่อเรียงจากความเข้มมากไปหาความเข้มน้อยสามารถเรียงได้เป็นสารสกัดจากใบหูกวาง สารสกัดจากใบชาอัสสัมและสารสกัดจากใบมันสำปะหลัง และจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มในการ

ลดความเข้มแสงพบว่า แผ่นฟิล์มที่สกัดจากใบหูกวางสามารถลดความเข้มแสงได้ดีที่สุด รองลงมา ได้แก่ แผ่นฟิล์มที่สกัดจากใบชาอัสสัม และใบมันสำปะหลัง ตามลำดับ