การสังเคราะห์โครงสร้างของเหล็กออกไซด์ร่วมกับการสังเคราะห์ซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบแกนกลางและเปลือกหุ้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แทนขวัญ โสวภาค, อาทินุช ศรีสุจริต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา รักกะเปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์