แบบจำลองทางดาราศาสตร์สำหรับกลุ่มดาวในซีกท้องฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยภัทธ์ รักษ์เหลืองสกุล, กวิสรา จิวารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานาถ ชูพูล, ณัฐพล บุญนำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ใช้รูปทรงเรขาคณิตแบบไม่ใช่ยูคลิด ได้แก่ ไฮเปอร์โบลิกและทรงรี เพื่อจำลองกลุ่มดาวเป็นโดมท้องฟ้า การศึกษาที่สำรวจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของท้องฟ้า ซึ่งกลุ่มดาวทุกดวงมาบรรจบกัน เผยให้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำของซีกโลกใต้และซีกโลกเหนือ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับกลุ่มดาวในภูมิภาคเหล่านี้ มุมพารัลแลกซ์จากการสังเกตการณ์ด้วยกล้องโทรทัศน์และการจำลองที่แม่นยำทำให้กลุ่มดาวท้องฟ้าซีกโลกใต้สอดคล้องกับซีกโลกเหนือ การศึกษาเพิ่มเติมได้รับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรขาคณิตแบบไม่ใช่ยูคลิดในทางดาราศาสตร์และการประยุกต์ที่เป็นไปได้ งานวิจัยนี้ส่งเสริมความสนใจในด้านดาราศาสตร์และเสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้าซึ่งกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย และหอดูดาวทรงโดมจำลองก็ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าถึงดาราศาสตร์ได้มากขึ้นอีกด้วย