เส้นจีออเดสิกบนพื้นผิวที่เกิดจากการหมุนรอบสมาณสัณฐานแบบทรงกระบอกเชิงแรนเดอร์สสำหรับข้อมูลการเคลื่อนที่ตามแนวเมอริเดียนที่เป็นค่าคงที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติชญา ตลึงจิตร, ญาณิศา แสนยาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนศักดิ์ เหมะ, ภัทราภรณ์ เหมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยทำการศึกษาลักษณะของเส้นจีออเดสิก บนพื้นผิวที่เกิดจากการหมุนรอบสมาณสัณฐานแบบทรงกระบอกเชิงแรนเดอร์สสำหรับข้อมูลการเคลื่อนที่ตามแนวเมอริเดียนที่เป็นค่าคงที่ โดยทำการคำนวณสมการสำหรับการหาเส้นจีออเดสิกของเมตริก แอลฟา,บีต้า ซึ่งเป็นกรณีทั่วไปของเมตริกแรนเดอร์ส

ผู้วิจัยได้ทำการยกตัวอย่างเส้นจีออเดสิก เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกรณีที่มีข้อมูลการเคลื่อนที่ตามแนวเมอริเดียน และไม่มีข้อมูลการเคลื่อนที่ตามแนวเมอริเดียน