แผ่นกั้นป้องกันเลียนแบบธรรมชาติที่ทำจากพอลิคาร์โปรแลคโตนผสมเส้นใยไคโตซานและแมกนีเซียมคลอไรด์ เพื่อชักนำให้เกิดการสร้างกระดูกสำหรับประยุกต์ใช้งานทางด้านทันตกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินทร์ เอกชัย, พัณณ์ชิตา อ้นเพ็ชร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัษฎาพร ตั้งประเสริฐ, ปาณิสรา สีภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่เกิดการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบๆตัวฟันและอาจลามไปถึงรากฟัน ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดและสูญเสียภาพลักษณ์ แต่ในการรักษาโรคปริทันต์ให้หายนั้นต้องใช้เงินที่มีมูลค่าสูง ผู้ป่วยบางคนอาจมีทุนทรัพย์ไม่พอที่จะรักษา การรักษาโรคปริทันต์นั้นได้มีการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อมาใช้ ทำให้เราเกิดความสนใจที่จะสร้างแผ่นกั้นป้องกันเลียนแบบธรรมชาติที่มีส่วนช่วยในการเกิดกระดูกจากวัสดุที่ราคาไม่สูงมาก เพื่อหวังให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเราสร้างแผ่นกั้นป้องกันเลียนแบบธรรมชาติจากจากพอลิคาร์โปรแลคโตนผสมเส้นใยไคโตซานและแมกนีเซียมคลอไรด์ โดยผสมในอัตราส่วนต่างๆที่ตั้งไว้ แล้วนำไประเหยในสภาวะควบคุม หลังจากได้แผ่นกั้นจากอัตราส่วนต่างๆจะนำไปทดสอบ สมบัติการบวมน้ำ , สมบัติเชิงกล(การทนต่อแรงดึง) ด้วยเครื่อง Tensile tester, การย่อยสลาย , ทดสอบโครงสร้างด้วยเครื่องFT-IR spectrometer , ดูธาตุองค์ประกอบบริเวณพื้นผิว โดยเครื่อง Scanning electron microscope โดยจะคัดเลือกแผ่นที่ให้ผลตรงกับความต้องการที่สุดแล้วนำไปปรับปรุงอัตราส่วนต่อไป และหวังว่าจากผลการทดลองดังกล่าวจะได้เป็นองค์ความรู้เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงรวมถึงควบคุมคุณภาพให้แผ่นกั้นป้องกันเลียนแบบธรรมชาติดังกล่าวได้นำไปใช้งานในทางด้านทันตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้เข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น