การศึกษาปริมาณธาตุเหล็กที่ลดลงสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะธาตุเหล็กเกิน โดยใช้สารสกัดเคอร์คูมินในขมิ้นและว่านนางคำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริยากร จิตพริ้ง, กิดานันท์ นักเคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลินา ตันหยง, สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเคอร์คูมินที่อยู่ในขมิ้น และว่านนางคำ เพื่อลดปริมาณธาตุเหล็กในเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะธาตุเหล็กเกิน เนื่องจากภาวะธาตุเหล็กเกินเป็น กลุ่มอาการที่เกิดจากการที่ร่างกายสะสมธาตุเหล็กมากเกินจนไม่สามารถขับธาตุเหล็กออกได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานของอวัยวะที่บกพร่องรุนแรง การรักษามีหลายวิธีคือการเจาะเลือด การใช้ยาขับธาตุเหล็กและการปรับเปลี่ยน การรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่มีปริมาณธาตุเหล็กน้อยหรืออาหารที่ลดการดูดซึมธาตุเหล็ก จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าในขมิ้นและว่านนางคำ มีสารเคอร์คูมินที่สามารถลดปริมาณธาตุเหล็กและการดูดซึมธาตุเหล็กได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวที่ข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเคอร์คูมินที่อยู่ในขมิ้น และว่านนางคำเพื่อให้ทราบถึงปริมาณสารเคอร์คูมินในพืชทั้ง 2 ชนิด ก่อนนำข้อมูลไปใช้พัฒนาต่อในการทดสอบว่าพืชชนิดใดมีปริมาณสารเคอร์คูมินที่จะช่วยลดธาตุเหล็กได้มากที่สุด