การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ลูกอมชนิดแข็งจากผงผักเคล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณิสรา นิ่มเย็น, เมธาพร อินทนากรวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนภัส ชลิดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ลูกอมชนิดแข็งจากผงผักเคล มีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมชนิดแข็งให้มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใส่ผงผักเคลในผลิตภัณฑ์ลูกอมชนิดแข็งที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภคและสามารถขึ้นรูปได้ เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของผงผักเคลในแต่ละปริมาณที่แตกต่างกันทั้ง 3 ปริมาณ โดยนำผงผักเคลทั้ง 3 ปริมาณไปหาปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวม และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และนำไปทำลูกอมทั้งหมด 4 สูตร ในแต่ละสูตรจะใช้ น้ำตาลทรายขาว 180 กรัม น้ำ 60 มิลลิลิตร และน้ำเชื่อมข้าวโพด 60 มิลลิลิตร ใส่ผงผักเคลลงไปในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 3, 5 , และ 7 กรัม และสูตรธรรมดาที่ไม่ใส่ผงผักเคล แล้วจึงนำไปประเมินการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ลูกอมชนิดแข็งและคุณภาพทางประสาทสัมผัส คือ ด้านสี, กลิ่น, รสชาติ, เนื้อสัมผัส และ ความชอบโดยรวม โดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple rang test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป