การแปรรูปด้วงสาคูเพื่อผลิตภัณฑ์โปรตีนสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวรรณ บรรเลงกลอง, นาราภัทร พิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการที่พวกเราจะจัดทำขึ้นนี้เกิดขึ้นจากการที่พวกเราเห็นว่าอุตสาหกรรมแมลงได้เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องการสารอาหาร เนื่องจากแมลงนั้นมีโปรตีนสูง ประกอบกับผู้คนในประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับอาหารและสุขภาพมากขึ้น ทำให้พวกเราเกิดแนวคิดในการพัฒนาอาหารและเพิ่มมูลค่ากับแมลงซึ่งในที่นี้คือด้วงสาคูซึ่งเป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจให้นำมาใช้ประโยชน์อย่างถูกด้านโดยจะนำไปแปรรูปเป็นผงโปรตีนด้วยวิธี dehydration ต่อจากนั้นจึงนำไปปั่นและอัดเม็ดจนได้เป็นผงโปรตีนเวย์อัดเม็ดจากด้วงสาคูเพื่อเป็นนวัตกรรมอาหารทางเลือกในผู้ที่ต้องการ ซึ่งจะสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในอนาคต