การยืดอายุของดอกไม้ตัดดอกด้วยสารสกัดในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญอรัญ ศรีชัย, วรกันต์ คุ้มหอม, ปาณิสรา พุดเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดอกไม้ตัดดอกนิยมใช้ในงานพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายดอกไม้เพื่อการทำบุญไหว้พระ ซึ่งส่วนใหญ่ดอกไม้ตัดดอกจะเหี่ยวภายใน 2-3 วัน และอาจจะมีการเปลี่ยนดอกไม้บ่อยครั้ง เนื่องจากสาเหตุหลากหลายปัจจัย จนทำให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาวิธีการยืดอายุของดอกไม้ตัดดอก โดยให้บุคคลทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายๆ