กระดาษลิตมัสจากวัสดุในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา วงศ์จารุวรโชต, ธิติมา บัวคำ, บุญปีร์ ชิโนวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกระดาษลิตมัสจากวัสดุใยท้องถิ่น จัดทำขึ้นเนื่องจากต้องการนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นขยะภายในท้องถิ่นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยทางคณะผู้จัดทำได้มีเเนวคิดเกี่ยวกับการผลิตกระดาษลิตมัสขึ้นมาใช้เอง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเเละต้องการศึกษาว่าการทดลองในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่

โดยการทดลองนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตัวผู้ศึกษาและองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆเพราะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดและให้นักเรียนในโรงเรียนสามารถนำไปศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับค่า pH กรด-เบส ของสารต่างๆในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นและลดต้นทุนค่าอุปกรณ์ภายในโรงเรียนเนื่องจากสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนได้ผ่านการทดสอบ แล้วนำมาใช้แทนกระดาษทดสอบกรด-เบสที่หาซื้อได้ทั่วไปซึ่งมีราคาต้นทุนที่สูงกว่า