เครื่องออกกำลังกายปลากัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพงษ์ จันทร์โรรุณ, เกียรติศักดิ์ ใจเพชร, สหรัฐ ผาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณทิรา ยางธิสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องออกกำลังกายปลากัดมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการออกกำลังกายปลากัดให้มีสุขภาพแข็งแรง สีสันสวยงาม และอายุยืนมากกว่าปลากัดธรรมดา โดยออกแบบตู้ปลากัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งช่องสำหรับใส่ปลากัดจำนวน 5 ช่อง ใส่ช่องละ 1 ตัว เพื่อเป็นลู่วิ่งออกกำลังกาย โดยใช้หลักการเพิ่มแรงดันน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำจะเพิ่มอัตราการไหลโดยดูดน้ำแล้วพ่นน้ำออกจากท่อเล็กทำให้มีแรงดันน้ำพุ่งไปยังตัวปลา จ่ายน้ำสวนทางทิศการไหลของน้ำ และออกแบบการเพิ่มสีสันสวยงามให้ปลากัดโดยการติดหลอดไฟ LED แสงขาวไว้ที่ด้านหน้าตู้ จำนวน 24 หลอด ยาว 24 ซม. เพื่อกระตุ้นการปรับสีของปลาตามแสงไฟ

จากการศึกษาอัตราการไหลของน้ำที่ออกจากท่อที่ความเร็วระดับ 1 เป็น 0.182 (l/ s2)) ความเร็วระดับ2 เป็น 0.235 (l/ s2)

จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการว่ายทวนน้ำของปลา พบว่า

ความเร็วระดับ 1 พบว่า ที่ระดับความลึก 2 เซนติเมตร ปลาลอยนิ่งติดฝั่งตรงข้ามกระแสน้ำ ความลึก 3 เซนติเมตร ปลาลอยนิ่งติดขอบฝั่งตรงข้ามกระแสน้ำ และที่ความลึก 4 เซนติเมตร ปลาลอยนิ่งติดขอบกระจกตรงข้ามกับกระแสน้ำ

ความเร็วระดับ 2 พบว่า ที่ระดับความลึก 2 เซนติเมตร ปลาลอยชิดขอบท่อแรงกระแสน้ำ ความลึก 3 เซนติเมตร ปลาว่ายทวนกระแสน้ำอยู่ตรงกลาง และที่ความลึก 4 เซนติเมตร ปลาว่ายทวนน้ำตรงกลางตำแหน่งเดิม

จากการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยสูงสุดในการว่ายทวนน้ำของปลากัด จำนวน 5 ลู่ ลู่ละ 1 ตัว โดยใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดใช้เวลาเฉลี่ยเป็นเวลา 10 นาที

จากการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจากมวล และความยาวปลากัด ระหว่างที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัด กับไม่ออกกำลังกาย ใช้ระยะเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า ปลากัดที่ไม่ได้ออกกำลังกายมีมวลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 77 % มีความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 39 % และปลากัดที่ใช้เครื่องออกกำลังกายมีมวลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 88 % และมีความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 44 % ตามลำดับ

จากการเปรียบเทียบสีปลากัดที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัด กับไม่ได้ออกกำลังกาย ระยะเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่าปลาที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดมีสีสันสวยงามกว่าปลาที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

จากเปรียบเทียบราคาขายที่ได้จากการขายปลากัดชนิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัด กับไม่ได้ออกกำลังกาย พบว่าปลาที่ไม่ได้ออกกำลังกายปลากัดมีราคาขายเฉลี่ย 20 บาท ต่อตัว และปลาที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดมีราคาขายเฉลี่ย 156 บาท ต่อตัว