เครื่องออกกำลังกายปลากัดแบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพงษ์ จันทร์โรรุณ, เกียรติศักดิ์ ใจเพชร, สหรัฐ ผาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณทิรา ยางธิสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องออกกำลังกายปลากัดแบบอัตโนมัติมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกล่องเลี้ยงปลาพร้อมออกกำลังกาย

และให้อาหารปลากัดในเครื่องเดียวกัน ทำให้ปลากัดมีสุขภาพแข็งแรง สีสันสวยงาม และอายุยืนมากกว่าปลากัดธรรมดา อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้เลี้ยงปลากัดให้สามารถเลี้ยงปลากัดให้ง่ายขึ้น โดยออกแบบให้เครื่องออกกำลังกายปลากัดจากถังเลี้ยงปลากัดโดยใช้กล่องรูปทรงกลมแบ่งเป็นกล่องจำนวน 4 กล่อง ใส่ปลากล่องละ 1 ตัว เพื่อเป็นกล่องเลี้ยงปลา และออกกำลังกายในกล่องเดียวกัน และตั้งระบบให้เครื่องทำงานออกกำลังกายแบบอัตโนมัติโดยใช้หลักการเพิ่มแรงดันน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำส่งไปยังกล่องเลี้ยงปลาเพื่อเกิดกระแสน้ำวนภายในกล่องโดยปลาจะต้านการไหลวนน้ำเพื่อเป็นการออกกำลังกาย 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. ฃ่วงเย็นเวลา 17.00 น. โดยระบบจะทำงานเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นปั๊มน้ำจะหยุดการทำงาน ตัวเครื่องสามารถเปิดไฟมะรุมเพื่อกระตุ้นการปรับสีของปลาตามแสงไฟ

จากการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยสูงสุดในการว่ายทวนน้ำของปลากัด จำนวน 4 กล่อง กล่องละ 1 ตัว โดยใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดแบบอัตโนมัติใช้เวลาเฉลี่ยเป็นเวลา 10 นาที

จากการเปรียบเทียบมวล และความยาวปลากัด ก่อน และหลังการทดลองที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 ตัว กับไม่ได้ออกกำลังกาย จำนวน 4 ตัว จากการสุ่มปลากัดชนิดเดียวกัน อายุเท่ากัน เพศเดียวกัน และ ใช้ระยะเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ เท่ากันพบว่า ปลากัดที่ไม่ได้ออกกำลังกายมีมวลเฉลี่ยก่อน และหลังทดลองเป็น 0.1 กรัม มีความยาวเฉลี่ยก่อน และหลังทดลองเป็น 4.0 และ 4.5 เซนติเมตร ตามลำดับ และปลากัดที่ใช้เครื่องออกกำลังกายแบบอัตโนมัติมีมวลเฉลี่ยก่อน และหลังทดลองเป็น 0.1 กรัม และ 0.2 กรัม มีความยาวเฉลี่ยก่อน และหลังทดลองเป็น 4.1 และ 4.6 เซนติเมตร ตามลำดับ

จากการเปรียบเทียบสีปลากัดที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดแบบอัตโนมัติ กับไม่ได้ออกกำลังกาย ระยะเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่าปลาที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดมีสีสันสวยงามกว่าปลาที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

จากเปรียบเทียบราคาขายที่ได้จากการขายปลากัดชนิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัด แบบอัตโนมัติ กับไม่ได้ออกกำลังกาย พบว่าปลาที่ไม่ได้ออกกำลังกายปลากัดมีราคาขายเฉลี่ย 20 บาท ต่อตัว และปลาที่ใช้เครื่องออกกำลังกายปลากัดมีราคาขายเฉลี่ย 252 บาท ต่อตัว