ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเปลือกผลไม้ต่อการขจัดคราบบนกระเบื้องเซรามิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวากร มาตันบุญ, กัญญาณัฐ ชัยสิทธิ์, กอบชนม์ เเก้วประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์