ภาวะโภชนาการเเละพฤติกรรมการกินอาหารของนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลเเละนอกเขตเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ชั้นอนุบาลถึงประถมสี่อายุระหว่าง3-10ปีในปีพศ2562

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นส.ณัฏฐนิช เธียรธัญญกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร สร้อยมะโน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะโภชนาการเเละพฤติกรรมการกินอาหารของนักเรียนในโรงเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมสี่ ในเขตเทศบาลเมืองเเละนอกเขตเทศบาลเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ในปี2562.

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยการสำรวจด้วยการเก็บข้อมูลใหม่ในเดือน พฤษจิกายน ถึงธันวาคม ปี2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมสี่ อายุ3-10ปี ในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองเเละนอกเขตเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปี พศ 2562. ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนในโรงเรียนชั้นอนุบาลถึงประถม4. ใน โรงเรียนทั้งในเขตเทศบาลเเละนอกเขตเทศบาลท่ีได้รับการตรวจสุขภาพในปี การศึกษา 2562 ตลอดจนสอบถามสัมภาษณ์พฤติกรรมการกินตามเเบบสอบถามที่ออกเเบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูล การตรวจสุขภาพ ของเด็กนักเรียน เเละการซักถามสัมภาษณ์. เเล้วนําข้อมูลนํ้าหนัก และส่วนสูงท่ีได้ มาประเมินภาวะโภชนาการ โดยใช้น้ำหนักเทียบกับเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย-หญิง (น้ําหนัก ตามเกณฑ์ส่วนสูง) และส่วนสูงเทียบเกณฑ์อ้างอิง การเจริญเติบโตของเพศชาย-หญิง (ส่วนสูงตาม เกณฑ์อายุ) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-สเเควร์. ตลอดจนใช้การสอบถามสัมภาษณ์ ถึงพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียนมาเปรียบเทียบเเละศึกษาด้วย

nutthanit39032@gmail.com