การแปรรูปกากกาแฟเพื่อการผลิตสีโปสเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร รัตนเดชสกุล, ปัณฑารีย์ โล่โชตินันท์, กษมา แก้วแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขัติยา ปิยะรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานเรื่อง การแปรรูปกากกาแฟเพื่อการผลิตสีโปสเตอร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสีจากกากกาแฟ และนำสารสกัดที่ได้มาประยุกต์โดยการนำมาเป็นสีโปสเตอร์สีดำ ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับสีโปสเตอร์ทั่วไปตามท้องตลาดแล้ว สีโปสเตอร์กากกาแฟจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสีโปสเตอร์ทั่วไปตามท้องตลาด แต่มีราคาที่ต่ำกว่าสีโปสเตอร์ตามท้องตลาด โดยในการทำโครงงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ (1) การทดสอบประสิทธิภาพของสีจากสารละลายต่างๆ ที่มีค่า pH ต่างกัน ในตอนนี้คณะผู้จัดทำพบว่า ในภาวะด่างเหมาะสมที่สุดในการนำมาสกัดสีจากกากกาแฟ โดยในการทดลองในครั้งนี้สารละลายที่เหมาะสมที่สุดคือสารละลายเอนาทอล โดยทำให้สารสกัดที่ได้มีค่าการดูดกลืนแสงที่ระยะ 400 nm เป็น 3.5 AU และมีความยาวคลื่นสูงสุดยาว 448 นาโนเมตร (2) การศึกษาเพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสกัด จากการทดลองตอนที่ 2 พบว่า ในส่วนของอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเหมาะสมที่สุด และในส่วนของเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 25 นาที แต่เนื่องจากที่การสกัดโดยใช้เวลา 30 นาทีทำให้ได้สารสกัดที่มีค่าดูดกลืนแสงเท่ากับเวลา 25 นาที จึงสามารถสรุปได้ว่าที่เวลา 25 นาทีคือเวลาที่ทำให้สารสกัดกากกาแฟถึงจุดอิ่มตัว (3) การเปรียบเทียบคุณภาพของสีจากกากกาแฟและสีโปสเตอร์ทั่วไป ในการทดลองนี้แบ่งผลการทดลองออกเป็น 4 ส่วนแรกคือความหนืด โดยสีเปรียบเทียบชนิดที่ 2 มีความหนืดมากที่สุด ตามมาด้วยสีกากกาแฟ ส่วนที่สองคือความเร็วในการแห้งสีเปรียบเทียบชนิดที่ 1 แห้งไวที่สุดโดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.18 นาที เนื่องจากมีส่วนผสมของกลีเซอรีนมากจึงทำให้แห้งเร็ว ส่วนที่สามคือราคา สีกากกาแฟมีราคาที่ต่ำที่สุดคือ 0.22 บาท/มล. ส่วนสุดท้ายคือค่าการดูดกลืนแสงการแปรรูปกากกาแฟเพื่อการผลิตสีโปสเตอร์มีความเข้มมากที่สุด โดยดูดกลืนแสงที่ระยะ 400 นาโนเมตร 6.19 AU ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการแปรรูปกากกาแฟเพื่อการผลิตสีโปสเตอร์มีประสิทธิภาพใกล้เคียงสีโปสเตอร์ทั่วไปและสามารถใช้ทดแทนกันได้