แผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาบีลาฮ์ แวหะยี, เดียนา อับรู, อนันตญา เกื้อเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์