การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยAndroid Studio และ Google Translate

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรกิตต์ มีทรัพย์ประเสริฐ, วชิระวิทย์ วรากลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และเทคโนโลยีและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต กระบวนการคิด และพฤติกรรมของคนในสังคม สารสนเทศและความรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีจำนวนมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในสื่อหลากหลายรูปแบบ ประชากรยุค 4.0 ชอบความสะดวก รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีความต้องการและใช้สารสนเทศอย่างมากเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน (อังคณา อินทรพาณิชย์, 2560) การใช้คอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลากหลายภาษา ในยุคแรกภาษาที่นำมาใช้ในวงการการศึกษา ได้แก่ ภาษาปาสกาล ภาษาซี ภาษาเบสิก นอกจากนี้ยังมีภาษาที่ได้พัฒนาขึ้นมาตามยุคสมัยเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ได้แก่ ภาษาเดลไฟล์ C++ ภาษาวิชวลเบสิก ภาษาไพธอนและภาษาจาวา

Android Studio เป็น IDE Tool จาก Google ไว้พัฒนา Android สำหรับ Android Studio เป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการทำงานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดนไม่ต้องทำการรัน App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็วของ Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน

ภาษาจาวาเป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุพัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ซันไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกรีน (the Green Project) และสำเร็จออกสู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน

แอพลิเคชั่นหรือโปรแกรมประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ใช้โดยตรงหรือในบางกรณีสำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์รวมถึงตัวประมวลผลคำ, โปรแกรมฐานข้อมูล เว็บเบราเซอร์, เครื่องมือในการพัฒนา วาดภาพ, สี, และโปรแกรมแก้ไขภาพ และโปรแกรมสื่อสาร(Margaret Rouse, 2014)

การสื่อสารข้อมูล คือกระบวนการถ่ายโอน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาการสื่อสารเข้ากับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถสื่อสารได้ในระยะไกลขึ้นและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การใช้โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร (วีรานุช วิจารณ์ปรีชา, 2560) และ

ในปัจจุบันแต่ละประเทศได้มีการติดต่อสื่อสารหรือสืบค้นข้อมูลของต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาจากการติดต่อสื่อสารเนื่องจากในแต่ละประเทศจะมีภาษาเป็นของตัวเองจึงอาจทำให้เกิดประสบปัญหาการติดต่อสื่อสารล่าช้าได้หรืออาจไม่ประสบผลสำเร็จได้

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้วยภาษา Android Studioและ Google Translate ขึ้น จากนั้นนำไปหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วและเข้าใจสารของผู้ส่งได้ง่ายมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลานำสารนั้นไปแปล อีกทั้งยังเป็นแนวทางพัฒนาแอพลิเคชั่นในการแปลภาษา