การพัฒนาและเปรียบเทียบแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดสำหรับผู้ค้าผลไม้จากสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกส้มเช้ง เปลือกส้มเขียวหวาน และเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัดดา ตันตระกูล, กอแก้ว สันติราษฎร์ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความผิดปกติของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorders : MSDs) เป็นอาการที่พบได้มากในวัยแรงงาน วิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการแก้ปวดคือการใช้แผ่นแปะผิวหนังบรรเทาปวด แต่แผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดตามท้องตลาดมีสารออกฤทธิ์แก้ปวดและสารยึดเกาะผิวหนังที่อาจระคายเคืองผิวหนังของผู้ใช้งาน คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดไฮโดรเจลสำหรับผู้ค้าผลไม้ที่ผลิตจากสารสกัดเปลือกส้มเช้ง เปลือกส้มเขียวหวาน และเปลือกส้มโอ ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกส้ม ศึกษาวิธีนำสารสกัดจากเปลือกส้มมาพัฒนาเป็นแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดไฮโดรเจล รวมถึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนังกับแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดตามท้องตลาด วิธีการดำเนินการเริ่มจากทดสอบปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในสารสกัดเปลือกส้มแต่ละชนิด และนำสารสกัดจากเปลือกส้มแต่ละชนิดมาขึ้นรูปแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดไฮโดรเจล จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนังกับแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดตามท้องตลาดสองชนิด ผลการศึกษาพบว่าแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดไฮโดรเจลจากสารสกัดเปลือกส้มเช้ง เปลือกส้มเขียวหวาน และเปลือกส้มโอ มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยต์ที่ระดับ >0.05 mg QE/ g extract จึงสามารถบรรเทาอาการปวดและต้านการอักเสบได้ ส่วนผลการทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนัง พบว่าแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดไฮโดรเจลจากสารสกัดเปลือกส้มเช้งที่ขึ้นรูปด้วยแป้งข้าวเหนียวสูตร 1:3 มีประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนังดีกว่าแผ่นแปะผิวหนังจากการขึ้นรูปด้วยแป้งสูตรอื่นและสารสกัดเปลือกส้มเขียวหวานและเปลือกส้มโอ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนัง พบว่าแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดไฮโดรเจลจากสารสกัดเปลือกส้มเช้งที่ขึ้นรูปด้วยแป้งข้าวเหนียวสูตร 1:3 มีประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนังมากกว่าแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดตามท้องตลาดยี่ห้อ A (0.8 N > 0.5 N) และมีประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนังเท่ากับแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดตามท้องตลาดยี่ห้อ B (0.8 N = 0.8 N) จึงสรุปได้ว่าแผ่นแปะผิวหนังบรรเทาอาการปวดไฮโดรเจลจากสารสกัดเปลือกส้มเช้งที่ขึ้นรูปด้วยแป้งข้าวเหนียวสูตร 1:3 มีประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวหนังได้