การศึกษาและเปรียบเทียบรสชาติของเยลลี่ดูแลสุขภาพช่องปากจากสารสกัดธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานตญา จิระอธิกุล, วรัษยา วิเศษพานิชกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทยอายุ 15-60 ปี ทั้งในเขตเมืองและชนบท 12 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกรมอนามัย จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,391 คน พบปัญหาทันตะสุขภาพอันดับสูงสุดคือ ฟันผุ ผู้ค้นคว้าจึงสนใจที่จะพัฒนาเกี่ยวกับสารที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากที่สามารถลดแบคทีเรีย Streptococcus Mutans.ซึ่งก่อให้เกิดโรคฟันผุ และสามารถเป็นอาหารทานเล่นที่พกพาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน เป็นตัวเลือกสำหรับขนมที่ไม่เป็นอันตรายต่อช่องปาก โดยรูปแบบของสารที่เราเลือกใช้นั้น คือ เยลลี่ เนื่องจากมีลักษณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการเคี้ยว ทำให้ตัวสารสามารถทำงานได้ทั่วช่องปาก นอกจากนั้นยังมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้ง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ฟันกำลังเจริญเติบโตแข็งแรงและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรได้รับการดูแลบำรุงรักษาต่อไป ในการทดลองนี้ได้นำดอกกานพลู เปลือกมังคุด สารสกัดใบมิ้นท์ สารสกัดเลม่อน และสารสกัดหญ้าหวาน มาเป็นส่วนประกอบของเยลลี่ดูแลสุขภาพช่องปาก โดยการนำผงดอกกานพลู และผงเปลือกมังคุด มาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 และนำไปผสมกับสารสกัดเลม่อน และสารสกัดหญ้าหวาน เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาเยลลี่ดูแลสุขภาพช่องปากให้มีรสชาติที่ตรงกับความต้องการของบุคคลทั่วไปมากที่สุด