โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปลวกสิ้นฤทธิ์ แพ้พิษใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา สมบัติ

  • ณัฏฐา จันทร์บรรจง

  • ทิชากร ฟั่นคุ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญสิน ใสยอด

  • ประดัด ชมมี

  • วรารัตน์ เกษประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครไทย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการประสบปัญหาไม้ผุซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของปลวก โดยทดลองได้เป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาหาชนิดของพืชในท้องถิ่นที่เหมาะสมมาสกัดเพื่อใช้ในการกำจัดปลวก คือ ใบพลู ใบพริกไทย ใบดาวเรือง ใบหนาด ใบกระเพรา ใบน้อยหน่า พบว่าใบพลูสามารถกำจัดปลวกได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบพลูอ่อน ใบพลูอ่อน และใบพลูแห้ง โดยนำใบพลูมาบดให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำปริมาณ 5 มล. นำลงในกระบอกฉีด นำไปฉีดใส่ปลวกจำนวน 10 ตัว พบว่าใบพลูแก่สามารถกำจัดปลวกได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดใบพลูแก่ที่ได้กับสารเคมีกำจัดปลวกที่มีขายตามท้องตลาด พบว่ามีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน