โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหอมชื่นใจด้วยใบหนาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริตธินันท์ มายอด

  • วิภาวรรณ วิวุฒิ

  • ศรัญญา พ่วงท่าโก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญสิน ใสยอด

  • ประดัด ชมมี

  • วรารัตน์ เกษประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครไทย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำยาหอมชนิดดมโดยทดลองใช้พืชในท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับทำยาดม 4 ชนิด คือ ใบหนาด ใบสาระแหน่ ใบมะกรูดและใบตะไคร้หอม แล้วสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประเมิน พบว่าใบหนาดมีกลิ่นหอมมากที่สุด รองลงมาคือ ใบมะกรูด ตะไคร้หอม และสะระแหน่ ตามลำดับ และผลจากการทดลองตอนที่ 2 พบว่าส่วนของต้นหนาดที่มีความหอมมากที่สุดคือใบแก่ รองลงมาคือ ใบแห้ง ใบอ่อน ลำต้นและราก ตามลำดับ ในการทดลองตอนที่ 3 เมื่อนำใบแก่ ใบแห้ง และใบอ่อนมาบดรวมกัน เปรียบเทียบความหอมกับสารสกัดที่ได้จากใบหนาดทั้ง 3 ชนิด บดรวมกัน จากผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประเมินพบว่า สารสกัดมีความหอมมากกว่า นำสารสกัดที่ได้มาทำการทดลองตอนที่ 4 พบว่ายาหอมจากสารสกัดใบหนาดได้รับคะแนนความพอใจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาหอมที่มีจำหน่ายในท้องตลาด